Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Babimoście

I. Charakterystyka przedszkola:

Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem” zlokalizowane jest przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 w Babimoście.

Budynek przedszkola to parterowy obiekt . Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wyglądu pomieszczeń i wciąż pracujemy nad poprawą wizerunku otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne, z węzłem sanitarnym, sypialnią dla dzieci 3-letnich,  wyposażone w potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audio, meble dostosowane do wieku dzieci. Z dwóch sal jest wyjście na podwórko przedszkolne. Przedszkole posiada salę rekreacyjną do zabaw i ćwiczeń dzieci. Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5,5 godzin dziennie, a dzieci przebywające w placówce 9,5 godziny płacą czesne.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę przedszkola XXI wieku.

 

II. Wizja placówki

 • Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.
 • Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
 • Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 

III. Misja placówki

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia  w estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Dziecko w naszym przedszkolu:

• czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

• jest akceptowane takie, jakie jest,

• ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

• jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,

• uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

• uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

• poznaje swoje prawa i obowiązki,

• osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

• otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,

• współpracują z nauczycielami,

• otrzymują pomoc specjalistów,

• wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

• aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

• są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

• są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,

• wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

• współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

• pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,

• aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

• stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

• doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy

 

IV. Cele i zadania

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu: 

 • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 •   W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i      wzmacniania ich ról.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

4. Zarządzanie przedszkolem

 •  Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

 

V. Kierunki realizacji koncepcji pracy

 •  Promocja zdrowia i ekologia
 •  Rozwijanie uzdolnień
 • Edukacja przez sztukę
 • Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym

 

VI. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 •  wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 •  wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 •   zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 •  zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 •  upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 •  prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

 

VII. Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • jest aktywny, samodzielny,
 • twórczy i otwarty,
 • wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

VIII. Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.  Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Programie adaptacyjnym
 • Programie wychowawczym
 • Programie profilaktyki
 • Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb, jeśli rodzice mają ciekawe propozycje zapraszamy do współpracy.